Pravidelný tréning Nordic Walking znižuje bolestivosť a zlepšuje flexibilitu určitých skupín svalov hornej časti tela, predovšetkým u žien, ktoré vykonávajú kancelársku prácu.

Dr. Andrey Volkov, MD, PhD, výskumný pracovník INWA (medzinárodná asociácia Nordic Walkingu)

Cieľ výskumu:

Výskum sa zameriaval predovšetkým na vplyv 12 týždňového intenzívneho tréningu Nordic Walking na prah bolesti a flexibilitu vybraných skupín svalov hornej časti tela. Výskumu sa zúčastnili ženy vykonávajúce kancelársku prácu.

Účastníci výskumu:

Prvej časti výskumu sa zúčastnilo 44 náhodne vybraných žien zo štyroch vzdelávacích inštitúcií z Poľskej Poznane. Výskumníci vyberali predovšetkým ženy po menopauze, pretože podľa výsledkov iných výskumov je práve u tejto skupiny žien vyšší výskyt bolesti krku. Tieto ženy boli rozdelené do dvoch skupín.

Metódy výskumu:

Prvá skupina skúmaných žien absolvovala tri krát do týždňa jednohodinový tréning NW, po dobu dvanástich týždňov. Všetky aktivity v rámci tréningu prebiehali výlučne vonku, pod odborným dohľadom dvoch NW inštruktorov. Tí dohliadali predovšetkým na dodržiavanie správnej techniky a tiež na primerané tempo chôdze. Intenzita aktivity sa pohybovala v rozmedzí 40-70% tepovej frekvencie. Rozpätie bolo vopred stanovené na túto relatívne nízku úroveň, pretože účastníčky výskumu boli v rôznej kondícii a cieľ štúdie bol preukázať pozitívne účinky chôdze na svalstvo, a nie zlepšiť kondíciu.

Účastníčky z prvej skupiny (označenej ako kontrolná skupina) dostali inštrukcie po dobu 12 týždňov výrazne nezmeniť svoje stravovacie návyky, ani športové aktivity.

Pozorované faktory boli nasledovné:

  • prah bolesti (kg/cm2)
  • test flexibility chrbtice

Oba tieto faktory zmerali u každej účastníčky dva krát. Pred začiatkom výskumu a 1-2 dni po poslednom NW tréningu.  

Zo svalov sa testovali trapéz, stredný trapéz, lopatkové svaly a veľký prsný sval. Výber svalovej skupiny nie je náhodný, pretože práve zmeny v týchto svaloch sa okamžite odzrkadľujú na nesprávnom držaní tela. Práve na ne sa vyvíja najväčší tlak pri sedavom zamestnaní.

Výsledky:

Pri poslednom meraní uvedených faktorov pozorovali okamžitý nárast v prahu bolesti pri konkrétnych svaloch. Horný trapéz (z 1,32 kg/cm2 na 1,99 kg/cm2), stredný trapéz (z 2,92 kg/cm2 na 3,30 kg/cm2), najširší sval chrbta (z 1,66 kg/cm2 na 2,21 kg/cm2) a lopatkové svaly (z 1,63 kg/cm2 na 2,93 kg/cm2). Výrazný posun prahu bolesti nebol zaznamenaný pri týchto ako veľký prsný sval, triceps a svaly predlaktia. Navyše bol zaznamenaný výrazný rozdiel v ohybnosti chrbtice v porovnaní skupiny s NW tréningom oproti kontrolnej skupine. Z rozsahu -1,6 cm až +5,7 cm na rozsah -2,18 cm až +5,1 cm v skupine s NW. Pričom posun v kontrolnej skupine bol z rozsahu -2,56 cm až +6,1 cm na rozsah -2,92 cm až +6,2 cm.

Z tohto celkovo vyplýva, že skupina, ktorá začala s intenzívnym NW tréningom si zlepšila ohybnosť ramien a znížila tlak v týchto svaloch: trapéz a stredný trapéz, lopatkový sval a najširší sval chrbta. To predovšetkým preto, že Nordic Walking, ak sa dodržiava správna technika, vyžaduje intenzívnu prácu chrbta a horných končatín a tiež oveľa vyššiu pohyblivosť kĺbov ako obyčajná chôdza.

Poznámka výskumného pracovníka INWA: Pre každého inštruktora NW je teda jasné, že severská chôdza zlepšuje pohyblivosť horných končatín, znižuje bolestivosť krku a pliec. Prvé podobné výskumy prebehli v roku 1999 vo Fínsku, na zdravotníckej vysokej škole v Helsinkách pod dohľadom tímu v zostave: J. Antilla, I. Holopainen, K. Jokinen. V tomto výskume sa hodnotil vplyv rovnakého 12 týždňového NW tréningu na skupinu 55 žien pracujúcich v kanceláriách (priemerný vek – 45 rokov)

Preklad: Veronika Goldiňáková

Pridaj komentár